Revize vyhrazených zařízení

Vyhrazená technická zařízení jsou zařízení, která při svém provozu představují zvýšenou míru rizika úrazu nebo škody na majetku pro své okolí. Jedná se o tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení. Co jsou vyhrazená technická zařízení určují vyhlášky 18/1979 Sb, 19/1979 Sb., 21/1979 Sb. a 73/2010Sb. Tato technická zařízení musí být v pravidelných intervalech prohlížena a revidována revizními techniky. Vedle vyhrazených technických zařízení jsou ještě technická zařízení, která musí být pravidelně prohlížena kvalifikovanými a odborně způsobilými osobami např. manipulační vozíky, elektrické přístroje a nářadí, komíny, tělocvičné nářadí a další. Prohlídky těchto zařízení včetně jejich náplně stanoví některé další právní předpisy, ale především normy, které určují minimální standarty.

Přenechte starosti o lhůtách a evidenci provedených revizí nám. Zajistíme Vám je včas a v termínu!

 

 

 

Revize elektrospotřebičů a nářadí

Revizí elektrospotřebičů a nářadí je myšlena kancelářská a výpočetní technika, domácí spotřebiče, ruční nářadí a další elektrická zařízení.
Revize elektrospotřebičů se provádí ve smyslu platných norem (ČSN 331600 ed.2 ).

 

Revize a kontroly zahrnují následující služby:

 

 • Revize a kontroly ručního elektrického nářadí a el spotřebičů v souladu s ČSN 33 1600 ed.2
 • Funkční zkoušky kontrolovaného nářadí a spotřebičů
 • Možnost evidence v čárovém kódu
 • Vystavení protokolů nevyhovujících a vyhovujících zkoušek
 • Dle požadavku klienta výstup v databázovém souboru
 • Drobné opravy spotřebičů
 • Písemné návrhy k vyřazení neopravitelných spotřebičů
 • Vedení databáze spotřebičů s hlídáním termínů následných revizí a kontrol
 • Možnost slev za množství a opakované (periodické) revize

 

 

Revize elektrických zařízení

 • provádíme veškeré revize elektrických zařízení do 1000V (nn) včetně prostor  (jedná se o pevně nainstalovaná, elektrická zařízení v objektech – rozvaděče, světelná tělesa, zásuvky, vypínače rozvodné krabice, elektrická vedení a jiné elektrické prvky)
 • Jsme schopni měřit i velmi malé impedance vypínacích smyček  (rozvodny průmyslových závodů, velkých průmyslových celků)

 

                                       

               

 • Revize LPS (hromosvodů), zemní odpor (klešťová metoda, třívodičová metoda)
 • Revize za pomocí termokamery (určení krtických míst a prvků z hlediska vyššího otepletní)

                                                                                                         

 • revize elektrických zařízení provádíme dle metod ČSN 33 2000 – 6 a požadavků ČSN 33 1500
 • k revizi elektrického zařízení dodáváme protokol – revizní zprávu
 • provádíme i odstranění možných nalezených závad na elektrickém zařízení


 

Revize strojů

1. Zkoušky podle podle článku 19 normy ČSN EN 60204-1: 2000 musí zajistit výrobce strojního zařízení před jeho uvedením na trh a/nebo do provozu. Norma nepředepisuje žádnou kvalifikaci, s ohledem na vyhl. č. 50/1978 Sb. musí mít ale osoba, která zkoušky provádí potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci, nejlépe § 6 pro samostatnou činnost. Výstupem je "Protokol o zkouškách a měřeních podle čl. 19 normy ČSN EN 60204-1: 2000". Velmi důležitý je popis funkčních zkoušek částí souvisejících s bezpečností.
2. Před uvedením strojního zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize elektrického zařízení stroje. Tu musí provádět revizní technik s kvalifikací podle § 9 vyhl. č. 50/1978 Sb. a výstupem je "Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení". Pokud je k dispozici protokol o zkouškách elektrického zařízení stroje od výrobce, může se revizní technik omezit na kontrolu jištění přívodního kabelu, jeho typu, průřezu a uložení, popřípadě izolačního stavu, změření impedance vypínací smyčky v místě připojení (přívodní svorkovnice stroje nebo jeho hlavní vypínač) a změření přechodového odporu připojení ochranného vodiče.
3. Pravidelné kontroly, tedy i kontroly elektrického zařízení stroje, nejméně jedenkrát za 12 měsíců vyžaduje NV č. 378/2001 Sb. Legislativně není stanoveno, jak se to vlastně má dělat, proto doporučuji zopakovat zkoušky podle čl. 19 normy ČSN EN 60204-1: 2000. Výstupem bude nový protokol o zkouškách.
4. Pravidelná revize se opět může omezit na stejný rozsah jako revize výchozí a lhůta pro její opakování se stanoví podle vnějších vlivů. Výstupem bude "Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení".

 


Revize hromosvodů

 • provádíme revize hromosvodů - LPS na všech objektech a zařízeních bez omezení rozsahu (obytné domy, obchodní domy, nákupní střediska, školy, kulturní zařízení, historické budovy a další zařízení, která jsou opatřena hromosvodní ochranou)
 • revize hromosvodů provádíme dle požadavků ČSN 33 1500, ČSN 34 1390 a ČSN EN 62 305-1 až 4
 • k revizi hromosvodů dodáváme protokol – revizní zprávu
 • provádíme odstranění možných nalezených závad na hromosvodu


 

Vyhledávání

Kontakt

VOSA PLUS ing. Vojtěch Sajvald
Palackého třída 166
Brno
612 00
+420724984951